A- A A+

كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

شرح وظایف كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

• شناسايي فرآيندها و تجهيزات انرژي بر موجود در سيستم و نظارت بر انتخاب و طراحي تجهيزات مناسب براي تاسيسات جديد
• ارزيابي منطقي منابع اقتصادي و هزينه تغييرات سيستم پيشنهادي براي تاثير بر كارآيي بهبود يافته مصرف انرژي
• تدوين بودجه ساليانه مديريت مصرف انرژي
• برآورد هزينه هاي اجراي طرح هاي جديد و ظرفيت صرفه جويي انرژي شركت
• تهيه ، تنظيم و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي بهره برداري از تاسيسات مكانيكي و برقي
• پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي صرفه جويي انرژي ،‌كاهش هزينه هاي مربوطه ، نظارت بر اعمال تعرفه اي انرژي الكتريكي ، كنترل قبوض برق مصرفي و ساير حاملهاي انرژي ( نظير گاز و سوخت هاي فسيلي ) كليه تاسيسات آب و فاضلاب با توجه به سياستها و استراتژي هاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
• برنامه ريزي ونظارت بر بهبود راندمان بهره برداري از تجهيزات انرژي بر تاسيسات و مميزي انرژي در كل مراكز مصرف انرژي
• ارزيابي و نظارت بر عملكرد مسئولين انرژي در امورها و شهرهاي تحت پوشش
• بررسي طرح هاي توسعه از ديدگاه انرژي قبل از تصويب و شروع عمليات اجرايي
• نظارت مستمر بر چگونگي پيشرفت پروژهها و برنامه هاي صرفه جويي انرژي و تحليل مغايرتها
• تشكيل كميته سياستگذاري انرژي ، تيم هاي كارشناسي انرژي و هدايت و همكاري با ايشان
• ارتباط مستمر با مدير عامل ، و معاونين شركت ، رابطين انرژي امورها ، مديران مراكز پرمصرف انرژي تاسيسات آب و فاضلاب ، مشاورين و كارشناسان مربوطه
• هماهنگي با امورهاي آبرساني در جهت بررسي استفاده از منابع آبي كه كمترين احتياج به انرژي براي پمپاژ داشته باشد.
• هماهنگي و همكاري در انجام تحقيقات جهت جايگزيني سوخت يا منبع انرژي جديد و ايجاد سيستمهاي بهره برداري بهينه به منظور تغيير تقاضا از يك حامل انرژي به حامل ديگر و بررسي امكان استفاده از ساير منابع انرژي
• نظارت و شركت در تهيه نرم افزار انرژي و انجام خدمات پشتيباني نظير نصب و آموزش و هدايت رابطين انرژي
• كنترل ، تاييد و ارسال به موقع فرمتهاي تكميل شده مربوط به انرژي به ستاد مهندسي آب و فاضلاب كشور

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

شرح وظایف مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

• سياست گذاري و انجام عمليات لازم جهت مديريت آب بدون درآمد براساس سياستهاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در قالب كميته آب بدون درآمد ، مديريت مصرف و Gis
• تشكيل بانك اطلاعاتي در زمينه ميزان مصرف ، توليد و ساير عوامل مؤثر در آب بدون درآمد و مديريت مصرف با همكاري واحدهاي ذيربط آب بدون درآمد (هدر رفت ظاهري ، واقعي و بهتر مصارف مجاز بدون درآمد )
• بررسي و تحليل ميزان آب بدون درآمد در دوره هاي مختلف ( ششماهه – يكساله ) در شهرهاي تحت پوشش
• بررسي و تجزيه و تحليل حوادث در شبكه توزيع ، انشعابات ، خطوط انتقال در شهرهاي تحت پوشش و ارائه راهكارهاي مناسب
• نظارت و پيگيري پروژههاي آب بدون درآمد ، مديريت مصرف ، Gis و ارائه گزارش
• تجزيه و تحليل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفكيك شهرها و مناطق تحت پوشش و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ميزان هدررفت آب در شهرهاي تحت پوشش
• پيگيري مستمر جهت تهيه و نصب وسايل و تجهيزات اندازه گيري و كنترل آب بدون درآمد
• همكاري و هماهنگي با معاونت مهندسي و توسعه در زمينه ارتقاء روشهاي طراحي ، اجرا و بهره برداري از شبكه توزيع آب شهري و خطوط انتقال با بهره گيري از تجارت حاصله در زمينه فعاليتهاي انجام شده آب بدون درآمد
• بررسي و تجزيه و تحليل و توجيه اقتصادي پروژههاي آب بدون درآمد ، مديريت مصرف ، GIS
• ارتباط با مديران شهرهاي تحت پوشش و تشكيل جلسه با ايشان جهت بررسي و تحليل آمار و اطلاعات پايه و شاخصهاي مربوطه
• پيشنهاد راهكارهاي مناسب و اجراي سياستها و الگوي مصرف جهت تحقق اهداف و رسيدن به حد استاندارد در زمينه مشخصات آب و آب بدون درآمد
• ارتباط مستمر با معاون امور مشتركين و درآمد به منظور شناسائي اجزاء مصرف آب و هدر رفت ظاهري
• ارائه گزارش مستمر از نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات اندازه گيري به واحدهاي ذيربط
• استفاده از ظرفيت هاي كارشناسي داخل شركت و دانشگاههاي محل براي مديريت بهتر بخش

كمك كارشناس و نمونه بردار

شرح وظایف كمك كارشناس و نمونه بردار

• دريافت برنامه كار از مافوق و انجام آن مطابق با روشهاي تعيين شده
• تهيه گزارش آزمايش آب و فاضلاب و تهيه ركوردهاي روزانه و ارائه آن به كارشناس مربوطه
• شركت در خصوص نمونه برداري و همكاري با اكيپهاي نمونه برداري و راهنمايي ايشان در خصوص انجام وظيفه محوله
• آزمايش آبهاي آشاميدني ، صنعتي ، كشاورزي كه از نقاط مختلف به آزمايشگاه ارسال ميگردد.
• نمونه برداري و آزمايش برخي عوامل موجود در آب شامل گازهاي محلول در آب و ساير امور مشابه
• انجام محاسبات مربوط به آنيونها و كاتيونها آب جهت حصول اطمينان از صحت آزمايشات و ارائه نتايج آزمايش به مافوق
• تهيه پيش نويس گزارش نتايج آزمايشهاي انجام شده و ثبت در دفاتر مربوطه
• همكاري با كارشناسان آزمايشگاه در خصوص تهيه داروهاي مورد نياز آزمايشگاه و تنظيم استاندارد كردن آنها
• رعايت مقررات و قوانين ايمني و بكارگيري لوازم مربوطه در حين انجام كار
• برداشت نمونه هاي آب و فاضلاب از نقاط از پيش تعيين شده مطابق با اصول و روش هاي استاندارد
• انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس آزمايشگاه

مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

شرح وظایف مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

• نظارت بر حسن اجراي برنامه عملياتي واحدهاي كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر : مديريت كيفيت منابع آب ، كنترل كيفيت در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ، كنترل كيفيت در شبكه هاي توزيع و تاسيسات آب و فاضلاب ، احداث و يا تجهيز آزمايشگاهي آب و فاضلاب و مديريت اطلاعات در شهرهاي تابعه
• برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در كاركنان زير مجموعه در اجراي ماموريت ها و نظارت بر حسن انجام آن
• ايجاد ارتباط با ستاد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و همكاري در تهيه دستورالعملها و ضوابط كنترل كيفيت آب و فاضلاب
• تهيه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز براي هماهنگ سازي نحوه انجام فعاليتها و اطمينان از انجام صحيح فعاليتهاي كنترل كيفيت آب و فاضلاب ( نظير دستورالعمل هاي نحوه انجام كلرسنجي ، نمونه برداري ، چك ليست هاي بازديد و .. ) براي واحدهاي تابعه
• مشاركت در تصميم گيري در خصوص خريد تجهيزات لازم مورد نياز واحدهاي كنترل كيفيت ( اعم از تجهيرات آزمايشكاهي و يا تجهيزات گندزدايي آب شرب ) از لحاظ فني
• همكاري با دفتر آموزش جهت برنامه ريزي در خصوص ارتقاء سطح دانش تخصصي كاركنان واحدهاي كنترل كيفيت در شهرهاي تابعه از طريق نيازسنجي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط
• ايجاد ارتباط و هماهنگي با ديگر سازمانهاي محلي مسئول در زمينه نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
• تهيه و ارايه گزارشهاي تحليلي از وضعيت كيفي آب ( از منابع تا نقاط مصرف ) به مقام هاي بالاتر

كارشناس مسول آزمايشگاه

شرح وظایف كارشناس مسول آزمايشگاه

• نظارت بر انجام آزمون هاي كيفي آب و فاضلاب مطابق با استانداردهاي ملي
• تحليل نتايج آْزمون هاي انجام شده و اعلام موارد عدم انطباق با استاندارد به مدير كنترل كيفي
• ثبت و تاييد نتايج آزمون هاي كيفي آب بر روي نرم افزار جامع كنترل كيفيت و ارسال اطلاعات
• كنترل خطاي نتايج آزمون ها
• نظارت بر انجام نمونه برداري صحيح و انتقال نمونه ها به آزمايشگاه
• نيازسنجي مواد و لوازم آزمايشگاهي مورد نياز و اعلام آن به مقام مافوق
• نيازسنجي آموزشي كاركنان آزمايشگاه
• نظارت بر انجام عمليات كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي
• كنترل موارد ايمني و هشدار دهنده در آزمايشگاه

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

0015238
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
602 بازدید
1475 بازدید
9396 بازدید
9396 بازدید
14899 بازدید
86 بازدید
15238 بازدید

پیش بینی امروز
312

29.38%
11.96%
6.04%
0.13%
52.48%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):40
40 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 24-05-1397, 14:48