مسئول خدمات عمومی

  • چاپ

شرح وظایف مسئول خدمات عمومی
• حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات، نظارت بر کار حمل و نقل و نگهداری وسائط نقلیه.
• تعیین محل کار خدمتگذاران و تلفنچی ها.
• نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و تلفن و غیره.
• رسسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات.
• انجام امور شماره گذاری اتومبیل ها و بیمه و وسایط نقلیه.
• نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسایط نقلیه و صدور و دستورات لازم بمنظور تعمیر آنها.
• پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحد های مربوطه.
• تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین به نزد آنان