A- A A+

امور مالی

  • چاپ
  • ایمیل

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و تطبیق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ واﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن در انجام کلیه عملیات مالی

-       بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی

-       انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیاتی، تهیه و تنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر و تأیید آنها

-       همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی

-       پیگیری تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی ها

-       تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت

-       رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و پرونده های مشکل دار مالی و حسابداری و مشخص کردن انحرافات از عملکرد

-       رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

-       تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی

-       کنترل اسناد صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تأئید صحت آنها طبق آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه

-       تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

-       نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی

-       کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره

-       نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه های ذیربط وکنترل عملیات مالی و تأئید صحت عملیات

-       نظارت بر ایجاد و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تأئید صحت عملیات

-       نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی ازجمله صورتحسابهای بیمه و مالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره

-       کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل

-       کنترل حسابداری دارائیهای ثابت طبق رویه های مورد عمل بر اساس بخشنامه های صادره

-       پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع  داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت

-       نظارت بر تهیه لیست حقوق کارکنان به منظور محاسبات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

-       همکاری و مکاتبه با واحدهای درون و برون سازمانی براساس نیازهای موجود و درخواست واحدها در جهت پاسخگوی به واحدهای ذیربط (مالیات، بیمه، بازرسی، ...)

-       نظارت و کنترل بر تتهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری واطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان در صورتهای مالی ارائه شده به مراجع ذیصلاح

-       نظارت و تهیه اسناد ماهیانه حسابداری (گردش حساب ماهیانه) بمنظور ثبت در دفاتر قانونی منطبق بر آئین نامه تحریر دفاتر و ثبت به موقع رویدادهای مالی

نظارت بر بایگانی و نحوه نگهداری اسناد مالی

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

0000000
امروز
دیروز
8520 بازدید
2250 بازدید

1.22%
11.30%
1.92%
0.04%
0.12%
85.41%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):27
27 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : شنبه 09-07-1401, 11:58