تخفیف حق انشعاب

  • چاپ

تخفیفات حق انشعاب آب و فاضلاب مورد عمل در سال 1393

سقف تخفیف

فاضلاب

آب

عنوان

ردیف

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

جانبازان

1

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

مدد جویان کمیته امداد

2

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

مدد جویان بهزیستی

3

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

همسر جانباز و آزاده متوفي

4

ظرفیت مجاز

0

% 100

مساجد

5

ظرفیت مجاز

0

% 100

دارالقرآن

6

ظرفیت مجاز

0

% 100

حوزه علميه

7

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

آزادگان

8

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

فرزندان جانباز 70%

9

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

فرزند شهید

10

یک واحد مسکونی

% 100

% 100

والدین و همسر شهید

11

ظرفیت مجاز

0

% 100

اماکن مذهبی اقلیتهای دینی

12

ظرفیت مجاز

0

% 100

حسینه

13